Veelgestelde vragen

Wat betekent een geconventioneerd appartement?

Een geconventioneerd appartement is een kwalitatief nieuwbouwappartement dat goedkoper wordt verkocht dan de gangbare marktwaarde en dit in het kader van een grote stedelijke ontwikkeling. Dit type appartementen moeten voldoen aan hoge eisen op vlak van kwaliteit en zijn bedoeld om zonder winstoogmerk te verkopen aan mensen die niet of moeilijk in staat zijn om zelfstandig een appartement te kopen of op de vrije markt.

Wat zijn de voorwaarden om een geconventioneerd appartement te mogen kopen of verkopen?

Volgens artikel 1 § 1, 2° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gelden volgende voorwaarden:

  • 18 jaar of meer zijn op moment van aankoop en belastingplichtig in België
  • Het appartement mag enkel worden toegekend aan gezinnen* die erin gaan wonen en er gedomicilieerd zijn waarvan het inkomen** niet meer bedraagt dan 52.358,75 € vermeerderd met 5.083,11 € voor de eerste persoon ten laste en met 2.452,11 € voor elke bijkomende persoon ten laste. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen en zijn gebaseerd op de index van november 2010.
    Voor het jaar 2022 betekent dit 64.690,82 €, vermeerderd met respectievelijk 6280.34 € en 3029.66 €

Hieronder de tabel van het maximale gezinsinkomen om in aanmerking te komen voor een aankoop in Franklin tijdens het jaar 2022:

Maximaal gezinsinkomen (bedragen geldig op 31 december 2021)
Aantal personen ten laste Maximum Inkomen
0 64.690,82 €
1 70.971,16 €
2 74.000,82 €
  • Wanneer zij verkocht wordt, mag de prijs 1.800 € per bewoonbare m², exclusief BTW, niet overschrijden. Deze oppervlakte staat vermeld op het verkoopplan en is berekend tussen de buitengevel en het midden van de gemeenschappelijke tussenmuren. Dit bedrag is aan de ABEX-index verbonden en op de november 2010 index gebaseerd. De verkoopakte moet worden toegezonden aan de instantie die de bouwvergunning heeft afgeleverd en die de stedenbouwkundige lasten oplegt, met name Urban.Brussels.

Voor het jaar 2022 betekent dit 2.363,48 € per bewoonbare m2, excl BTW. (gebaseerd op de index november 2021)

  • Het appartement kan slechts worden toegewezen aan gezinnen* die op het ogenblik van de aankoop geen eigenaar of vruchtgebruiker zijn van voor huisvesting bestemde onroerende goederen.

*Wat wordt onder gezin verstaan?
Het gezin zijn alle personen (al dan niet verwant met elkaar) die onder hetzelfde dak wonen van het geconventioneerde appartement.

**Wat wordt onder dit inkomen verstaan?
Het inkomen van alle gezinsleden die in het geconventioneerde appartement wonen behoudens kinderen ten laste. Voor de bepaling van dit inkomen zal evenwel slechts rekening worden gehouden met de helft van het globaal belastbaar inkomen van de echtgenoot of de samenwonende met het laagste belastbaar inkomen.

Het inkomen bestaat uit het netto roerend inkomen en het netto belastbaar beroepsinkomen vóór iedere aftrek, vermeerderd of verminderd met uitkeringen tot onderhoud al naargelang deze werden ontvangen of gestort. De bedoelde inkomsten worden vastgesteld op grond van de Inkomstenbelastingen. Het leefloon en de toelagen voor mindervaliden worden eveneens als inkomsten aanzien. Deze gegevens worden vermeld op jouw aanslagbiljet van de personenbelasting. Een kopie van uw aanslagbiljet 2019 kan je steeds opvragen bij.
https://financien.belgium.be/nl/appointmenttool/ik-wil-een-kopie-van-mijn-aanslagbiljet

Noot: Hoe bereken ik de index?
De index wordt 2 maal per jaar (in mei en in november) aangepast en kan je heel gemakkelijk op internet terugvinden (Vb. Indexen – ABEX).

Hoeveel bedragen de aankoopkosten?

Buiten de buitengewoon aantrekkelijke prijs, geniet je van een voordelig fiscaal tarief waardoor je een stuk minder registratierechten betaalt. Dit is mogelijk dankzij een bijzonder akkoord van de Federale Overheidsdienst van Financiën, ook fiscale ruling genoemd.

Bovenop de verkoopprijs betaal je volgende tarieven:

21% BTW op de constructiewaarde die 75% van de aankoopprijs vertegenwoordigt
12,5 % op de grond die 1,2 % van de aankoopprijs vertegenwoordigt
2% op het erfpachtrecht dat 23,8 % op de aankoopprijs vertegenwoordigt

3500 € forfait voor uw aansluitingen op nutsvoorzieningen en uw participatie in de opmaak van de basisakte

Erelonen van notaris (dit kan variëren maar bedragen meestal rond de 1% à 1,5% van de verkoopprijs)

Je wordt 100 % eigenaar van het appartement, inclusief de grond en de constructie!

Voor meer info voor een hypothecaire lening kan je vrijblijvend contact opnemen met www.immotheker.be via Brussel1@immothekerfinotheker.be of via https://www.woningfonds.be/nl/hypothecair-krediet

Een voorbeeld van de kosten:

Noot: Bij de aankoop van een appartement in Franklin kan je geen gebruik maken van het Brussels fiscaal gunstregime van het abattement. Gezien de verlaagde registratierechten zou het voordeel van dit abattement erg miniem zijn. Je bent ook niet gebonden aan de voorwaarden met betrekking tot het abattement.

Hoeveel bedragen de maandelijkse gemeenschappelijke lasten?
Deze hangen af van wat de eigenaars zelf beslissen met betrekking tot de dienstverlening door de syndicus van het gebouw zoals aantal schoonmaakbeurten, huisvuil ophaal enz. We kunnen we een raming geven van maandelijkse kosten van rond de 75 € voor een studio, 90 € voor een 1 slpk en 100/120 € voor een 2 slpk.
Hoeveel zal de jaarlijkse onroerende voorheffing zijn?
Het kadastraal inkomen waarop de onroerende voorheffing wordt berekend, is nog niet gekend maar op basis van andere projecten kunnen we een raming geven van het Kadastraal Inkomen van 800 € voor een studio, 1150 voor een 1 slpk, 1.300 € voor een 2 slpk. Opgelet, dit is niet de onroerende voorheffing die je jaarlijks betaalt. Deze ligt een stuk lager en kan je online berekenen.
Hoe ga ik te werk om een appartement digitaal te reserveren?
Hier verwijzen we graag naar het stappenplan.
Kan ik de appartementen live bezoeken?

Er zijn twee opendeurdagen voorzien op zaterdag 21 augustus van 10 tot 16 uur en op vrijdag 3 september van 16 tot 19 uur. Buiten deze 2 dagen is het niet mogelijk om de appartementen nog te bezoeken. Ze worden verkocht op plan. Alle plannen en prijzen zijn te consulteren wanneer je stap 2 hebt volbracht en je in aanmerking komt voor een aankoop.

Wat zijn de technische specificaties van het appartement?
Deze vind je terug in het lastenboek.
Mag ik het appartement verkopen?

Ja dat mag, maar opnieuw aan dezelfde voorwaarden en dit gedurende een periode van 10 jaar. Na deze periode van 10 jaar mag het appartement verkocht worden op de vrije markt aan de voorwaarden bepaald door de eigenaar(s). De periode van 10 jaar begint te lopen vanaf de datum van de eerste notariële aankoopakte. Met andere woorden, wanneer het appartement verkocht wordt, zal het nieuwe gezin 1) aan de voorwaarden moeten voldoen en 2) nog moeten voldoen aan de voorwaarden tot het einde van de 10 jarige periode.

Mag ik het appartement verhuren?
Ja dat mag. Wanneer zij te huur wordt gesteld, mag de aanvankelijke jaarlijkse huurprijs niet meer belopen dan 6,5 percent van de kostprijs, met inbegrip van de verwervingskosten (BTW, registratierechten en notariskosten)
De huurder wordt beschouwd als gezinslid en zal dus ook aan de voorwaarden moeten voldoen met betrekking tot het maximaal inkomen. Het is de plicht van de eigenaar om dit na te gaan en een gepaste huurovereenkomst af te sluiten.
De begunstigde dient een kopij van het huurcontract aan de gemeente en aan urban.brussels te bezorgen.
Hebben de appartementen een terras?
De Franklin appartementen hebben geen terras. Wij hebben er eerder voor gekozen om de bewoonbare oppervlakte zo groot mogelijk te houden. Er zijn vele gemeenschappelijke pleinen, tuinen en het park om te voldoen aan de behoefte van buitenlucht en groen.
Door de grote raampartijen met sierbalustrades kan je gemakkelijk de zon en de lucht binnenlaten.

Hebben de appartementen een berging of keldertje?

Er is steeds een eigen berging in de studio of het appartement voorzien voor het plaatsen van o.a. een wasmachine. 6 appartementen hebben bovendien ook een privatieve kelder op het niveau -1. Het betreft ENKEL de appartementen 3.10  – 4.10 – 5.5 – 5.6 – 6.3 – 6.4.
De kostprijs van deze kelder is 3500 € (excl kosten)

Is er een fietsenstalling in het gebouw?
Ja. De gemeenschappelijke fietsenstalling bevindt zich op het niveau -1 en is toegankelijk met uw appartementssleutel. Er is één plaats voorzien per appartement om een fiets te stallen.
Is er parkeermogelijkheid in de buurt?

Je kan parkeren in de buurt en wie dit wenst, kan een ondergrondse staanplaats huren in de Park Lane parkeergarage onder de Parkdreef. Dit abonnement kost 130 € (incl BTW) per maand en kan op eender welk moment opgestart of beëindigd worden. Ook bezoekers kunnen terecht in dezelfde Park Lane Parking en betalen het gangbare tarief per uur. Hier kan u de huurovereenkomst voor een parkeerplaats downloaden.

Wanneer kan ik het appartement betrekken?
We verwijzen hiervoor graag naar stap 5 van het stappenplan.
Zijn huisdieren toegelaten?
Ja. De Interne Orde die je terugvindt in de Basisakte voorziet het volgende:

Het is de mede-eigenaars en gebruikers van het onroerend complex, in welke hoedanigheid dan ook, toegestaan om, uit eenvoudige tolerantie, honden, katten, vogels of andere niet vrij rondlopende huisdieren te bezitten of erop te passen.

Als het huisdier een bron van overlast of hinder vormt door lawaai, geur of om een andere reden, kan de tolerantie voor het huisdier in kwestie worden ingetrokken, na beslissing van de syndicus, die het huisdier desnoods op kosten van de betreffende mede-eigenaar of gebruiker kan laten verwijderen door de dierenbescherming of een andere gelijkaardige instelling.